Ζέφυρος - Ρόδος, 85100 - Κτίριο ΔΟΥ, 6ος Όροφος 2241038151
Tηλέφωνο:

2241038151

Δευτέρα - Παρασκευή

8:00 π.μ - 4:00 μ.μ

Email:

farmsyldod@gmail.com

Ανακοινώσεις / Νέα

19/08/2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα βασικά σημεία του Νόμου 4715/2020, στα σημεία που μας αφορούν.

Α) Με την παρ. 6 του άρθρου 24 του νέου Νόμου παρατείνεται μέχρι 31/12/20 η επανέκδοση  γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., e-dapy

Άρθρο 24

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID - 19

  1. Το άρθρο πεντηκοστό τρίτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο πεντηκοστό τρίτο

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές της περ. γ΄ της παρ. 7 και της παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και των άρθρων 10, 39, 40, 41, 42 και 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ανανεώνονται μετά από τη λήξη τους με την εξής διαδικασία:

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων και στον φάκελο υγείας τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και τους λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του πληροφοριακού συστήματος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί με την ως άνω διαδικασία έως τις 30.6.2020 εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής τους, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής κατά την παραλαβή των συνταγογραφημένων ειδών.».

Β) Με την παρ. 5 του άρθρου 24 παρατείνεται μέχρι 30/11/20 η εξαίρεση της διαδικασίας εκκαθάρισης για τα ιδιωτικά φαρμακεία αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των συνταγών μας για να ολοκληρωθεί η πληρωμή μας.

  1. Η παρ. 2 του άρθρου πεντηκοστού δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Έως τις 30.11.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 31ης.12.2020.

Γ) Με το άρθρο 26 αντικαθίστανται κάποιες παράγραφοι στο π.δ. 121/2008 για να συμπεριλάβουν την άυλη συνταγογράφηση

Άρθρο 26

Ρυθμίσεις για την άυλη συνταγογράφηση

  1. H περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Για την επανάληψη της συνταγογράφησης σε ασθενείς με χρόνια πάθηση και σταθερή φαρμακευτική αγωγή, η φυσική παρουσία του ασθενούς στον ιατρό (ιατρική επίσκεψη), επαφίεται στην κρίση του ιατρού.».

  1. Η περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία, τη δοσολογία, την περιεκτικότητα και την ποσότητα των συνταγογραφουμένων φαρμάκων, καθώς και να αναγράφουν το ποσοστό συμμετοχής (%) ή τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού. Στην περίπτωση της άυλης συνταγογράφησης δεν απαιτούνται υπογραφή και σφραγίδα από τον ιατρό, καθώς και σφραγίδα από δημόσια δομή.».

Δ) Με το άρθρο 29 επιβάλλονται όρια  στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο (βλ. σχετική ενημέρωση Π.Φ.Σ. https://pfs.gr/νομοθετική-ρύθμιση-με-την-οποία-επιβά/ )

Ε) Με το άρθρο 33 ορίζεται ότι από 1ης.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργείται ξεχωριστό κονδύλιο για τα εμβόλια στον Κρατικό προϋπολογισμό και μένουν περισσότερα χρήματα για την συνήθη φαρμακευτική περίθαλψη. Η απόφαση αυτή αφορά κυρίως τις αντιπροσώπους/κατασκευαστές φαρμάκων δεδομένου ότι τα χρήματα για τα εμβόλια δεν θα υπόκεινται πλέον σε clow back. Είναι ουσιαστικά μια έμμεση αύξηση της Κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης και ως τέτοια χαρακτηρίζεται θετική.

27/07/2020

Δείτε παρακάτω το Πρωτόκολλο Εκλογής για τις αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου της 26/7/2020:

28/07/2020

 
 
 
 
 
 
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 2996
Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Θέμα: «Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα φαρμακεία»
Κατόπιν των ανακοινώσεων του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκου Χαρδαλιά περί υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από αύριο, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο από το συναλασσόμενο κοινό και τους πελάτες στα καταστήματα λιανικής πώλησης, επικοινωνήσαμε με τον κ. Υφυπουργό, ο οποίος διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και στα φαρμακεία.
Συνεπώς, από αύριο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα φαρμακεία, τόσο για τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται στον χώρο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω ανακοινώσεις, η μη χρήση μάσκας όπου θα είναι από αύριο υποχρεωτική, συνεπάγεται πρόστιμο 150,00 Ευρώ.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος
Π.Φ.Σ.

23/06/2020

Σε εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου Νικόλαου Φουτούλη.

Στη συνάντηση, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έχει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με το Δήμο Ρόδου, και αποφασίστηκε η δρομολόγηση των λύσεων για την άμεση διευθέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική αρχή, εντός των ημερών θα παραχωρήσει τις θέσεις στάσης, έξω από τα φαρμακεία της Ρόδου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, θα επιλυθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα του παρελθόντος, που αποτέλεσαν σημείο τριβής του Δήμου Ρόδου με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου.

Ο Δήμαρχος Ρόδου διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο κ. Φουτούλη, ότι η δημοτική αρχή είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνεργασία, και έτοιμη να συμβάλει στη διευθέτηση των ζητημάτων, που αφορούν το Δήμο Ρόδου.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών -Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων Τηλέμαχος Καμπούρης και Τουριστικής Ανάπτυξης- Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος ΤαρασλιάςΠηγή:www.dimokratiki.gr

11/06/20

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα 11.06.2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα νωρίς το πρωί υπήρξε επικοινωνία της Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το πρόβλημα του Νέου τρόπου διάθεσης των αντιβιοτικών βάσει του Νόμου 4675/2020 (Άρθρο 18) , λόγω της αδυναμίας προσαρμογής των συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στις απαιτήσεις του παραπάνω νόμου και της έλλειψης ενημέρωσης των υγειονομικών και ειδικά αυτών που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ( π.χ. οδοντίατροι).

Η ηγεσία του Υπουργείου ενημέρωσε τον Πρόεδρο, κ. Βαλτά, ότι αποφασίστηκε αναστολή  της εφαρμογής του Νόμου μέχρι νεωτέρας και επομένως συνεχίζουμε να εκτελούμε τις συνταγές αντιβιοτικών όπως μέχρι σήμερα. Θα υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση.

Εκ του ΠΦΣ

03/06/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 2/6/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 30.06.2020 συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).

Εκ του ΠΦΣ

fs12 edapy
fs12 sydagografisi
fs12 eopyy
fs12 pfs
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας
Tηλ. 2241038151
Εφημερίες Ρόδου
Εφημερίες Νησιών

Login